REGULAMIN

Regulamin

kompleksu wypoczynkowego „Kąpielisko Chorwacja” w Jurkowie

 

 1. Niniejszy regulamin porządkowy zostaje wydany w celu zapewnienia porządku oraz bezpieczeństwa klientów oraz ich mienia. Regulamin ustala zasady korzystania z kompleksu wypoczynkowego „Kąpielisko Chorwacja” w Jurkowie.

 2. Przed wykupieniem usługi i wejściem na teren kompleksu wypoczynkowego „Kąpielisko Chorwacja” w Jurkowie użytkownik winien zapoznać się z niniejszym regulaminem i zobowiązać do jego przestrzegania.

 3. Na terenie kompleksu wypoczynkowego „Kąpielisko Chorwacja” w Jurkowie znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem nagrań z kamer, który może być podstawą pociągnięcia do odpowiedzialności użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu oraz instrukcji ratowników wodnych i personelu. Monitoring prowadzony jest w sposób nie narażający dóbr osobistych oraz godności użytkowników pływalni, a zapis nagrań jest właściwie zabezpieczony i archiwizowany.

 4. Kompleks wypoczynkowy „Kąpielisko Chorwacja” w Jurkowie świadczy usługi:

 

 • zakwaterowania bez dodatkowych świadczeń wymaganych w obiektach hotelowych 

 • gastronomiczne,

 • korzystania z pływalni, miejsc wyznaczonych do kąpieli, placów do gier i zabaw, plaży, sprzętu pływającego w postaci rowerów wodnych, kajaków, żaglówek, windsurfingu.

 • połowu ryb.

 1. Do korzystania z usług kompleksu wypoczynkowego „Kąpielisko Chorwacja” w Jurkowie w przypadku wynajmu domków upoważnia dokonana wcześniej rezerwacja z wniesioną na jej potwierdzenie zaliczką, zgodnie z ustalonymi warunkami rezerwacji wraz uregulowaniem brakującej opłaty w dniu przyjazdu, w przypadku chęci korzystania z obszaru wodnego jednorazowa opłata przy wejściu.

 2. Obszar wodny kompleksu wypoczynkowego „Kąpielisko Chorwacja” w Jurkowie przeznaczony jest wyłącznie dla użytkowników jednostek pływających i połowu ryb.

 3. Pływanie i kąpiel dozwolone są wyłącznie na wyznaczonych obszarach wodnych i pływalni.

 4. Doba hotelowa zaczyna się o 15.00 a kończy o 11.00 dnia następnego. 

 5. Wykonanie usługi polega na przekazaniu czystego i wysprzątanego domku gotowego do użytkowania poprzez przekazanie kompletu kluczy oraz informacji o wyposażeniu wraz ze stanem technicznym pomieszczeń w obecności personelu.

 6. Oddanie domku przez klienta następuje poprzez zgłoszenie tego faktu personelowi, który w obecności użytkownika sprawdzi stan techniczny i wyposażenie wszystkich pomieszczeń.

 7. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku należy zgłaszać na bieżąco personelowi Ośrodka. Uwagi wniesione po zakończeniu świadczenia nie będą rozpatrzone.

 8. Odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z usług kompleksu wypoczynkowego „Kąpielisko Chorwacja” w Jurkowie regulują przepisy art. 846–849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest istotnie ograniczona jeżeli przedmioty te nie zostaną zdeponowane w sejfie recepcji kompleksu wypoczynkowego „Kąpielisko Chorwacja” w Jurkowie.

 9. Gość kompleksu wypoczynkowego „Kąpielisko Chorwacja” w Jurkowie nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił należną za pobyt opłatę, bez zgody obsługi kompleksu wypoczynkowego „Kąpielisko Chorwacja” w Jurkowie.

 10. W kompleksie wypoczynkowym „Kąpielisko Chorwacja” w Jurkowie należy zachować ciszę od godziny 22.00 do 7.00 dnia następnego. Organizacja spotkań towarzyskich i związane z tym wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki w trakcie ciszy nocnej wymaga zgody personelu, z którym należy ustalić szczegóły tych czynności.

 11.  Nie będą przyjmowani goście w stanie nietrzeźwym lub zakłócający swym zachowaniem spokój innych (art. 51 k.w.).

 12. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w domkach kompleksu wypoczynkowego „Kąpielisko Chorwacja” w Jurkowie zabrania się korzystania z własnych urządzeń elektrycznych, butli gazowych, grilli elektrycznych itp. lub jakichkolwiek urządzeń dodatkowych (poza istniejącymi) bez zgody personelu. Nie dotyczy to używania ładowarek, laptopów, konsol lub podobnych.

 13. Zabrania się rozpalania grilla, ognisk poza miejscami wyznaczonymi oraz używania bez zgody personelu środków pirotechnicznych, lampionów szczęścia, petard itp.

 14. Wszelkie odpady z domków należy umieszczać w pojemnikach znajdujących się w wyznaczonych miejscach na terenie kompleksu wypoczynkowego „Kąpielisko Chorwacja” w Jurkowie.

 15. Gość kompleksu „Kąpielisko Chorwacja” w Jurkowie ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych ośrodka powstałe umyślnie i nieumyślnie z jego winy lub z winy odwiedzających (art. 415 k.c.). Wysokość zwrotu za uszkodzenie wyposażenia kompleksu „Kąpielisko Chorwacja” w Jurkowie będzie adekwatne do wysokości kosztów naprawy lub zakupu nowego sprzętu lub wyposażenia.

 16. Osoby zakłócające spokój, porządek lub korzystające z powierzonego mienia w sposób niezgodny z regulaminem mogą być usunięte z kompleksu wypoczynkowego „Kąpielisko Chorwacja” w Jurkowie, bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań.

 17. Osoby niebędące klientami kompleksu wypoczynkowego „Kąpielisko Chorwacja” w Jurkowie nie mogą przebywać na jego terenie.

 18. Wjazd i parkowanie dozwolone jest wyłącznie za zgodą w miejscu wyznaczonym i wskazanym przez personel. Parking jest niestrzeżony i właściciel kompleksu wypoczynkowego „Kąpielisko Chorwacja” w Jurkowie nie odpowiada za pojazdy zaparkowane na jego terenie oraz nie odpowiada za jakiekolwiek szkody spowodowane przez osoby trzecie lub siły wyższe np.(wiatr, burza, woda, ogień, prąd itp.). Parking jest otwierany i zamykany przez obsługę recepcji.

 19. Osoby przybywające w celu korzystania z pływalni, miejsc wyznaczonych do kąpieli, placów do gier i zabaw, plaży, sprzętu pływającego w postaci rowerów wodnych, kajaków, żaglówek, windsurfingu. połowu ryb maja do dyspozycji bezpłatny, niestrzeżony parking sąsiadujący z kompleksem wypoczynkowym „Kąpielisko Chorwacja” w Jurkowie

 20.  Do kompleksu „Kąpielisko Chorwacja” w Jurkowie nie wolno wprowadzać psów.

 21. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w domkach kompleksu wypoczynkowego „Kąpielisko Chorwacja” w Jurkowie jest dozwolone jedynie pod opieką osób dorosłych, które biorą całkowitą odpowiedzialność za ich czyny jako ich opiekunowie bądź rodzice, a także za wszelkie następstwa tych czynów.

 22. Pobyt dzieci do lat 7 na placach zabaw, boisku,  pływalni, w miejscach wyznaczonych do kąpieli i innych dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych, które biorą całkowitą odpowiedzialność za ich czyny jako ich opiekunowie bądź rodzice, a także za wszelkie następstwa tych czynów i zaistniałe sytuacje i zobowiązują się przestrzegać wszelkich zasad i regulaminów.

 23. We wszystkich domkach oraz pomieszczeniach użytku publicznego na terenie kompleksu „Kąpielisko Chorwacja” w Jurkowie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu (Dz. U. 2010 nr 81 poz. 529) z późniejszymi zmianami. Za złamanie zakazu palenia tytoniu gość kompleksu „Kąpielisko Chorwacja” w Jurkowie zostanie obciążony kwotą w wysokości 250 zł, która pozwoli na pokrycie kosztów usunięcia skutków palenia tytoniu.

 24. Zasady korzystania z pływalni, miejsc wyznaczonych do kąpieli, sprzętu pływającego, połowu ryb regulują odrębne regulaminy.

 25. Regulamin kompleksu wypoczynkowego „Kąpielisko Chorwacja” w Jurkowie podaje się do wiadomości poprzez:

 • zamieszczenie na stronie internetowej www. kapielisko chorwacja.pl,

 • obwieszczenia w miejscu ogólnie dostępnym na terenie recepcji,

 • w drodze indywidualnego zapoznania się przez klienta przy czynnościach rezerwacyjnych na recepcji.

 • Regulamin sporządzono na podstawie Dziennika Ustaw z 2006 nr 22 poz. 169. przez

FHU RABEK i obowiązuje od dnia 01.01.2017 r.

REGULAMIN MIEJSCA WYKORZYSTYWANEGO DO KĄPIELI

 1. Miejsce wykorzystywane do kąpieli jest częścią kompleksu wypoczynkowego „Kąpielisko Chorwacja” w Jurkowie będącego własnością FHU RABEK.

 2. Każda osoba korzystająca z miejsca wykorzystywanego do kąpieli ma obowiązek zapoznania się z poniższym regulaminem.

 3. Miejsce wykorzystywane do kąpieli jest strzeżone przez ratowników wodnych w godzinach 10.00–18.00, gdy jest wywieszona na maszcie flaga:

 • biała – kąpiel dozwolona,

 • czerwona - zakaz kąpieli.

 1. Brak flagi na maszcie stanowi informację, że miejsce wykorzystywane do kąpieli jest niestrzeżone przez ratowników wodnych.

 2. Sygnały alarmowe:

 • długotrwały gwizdek – opuścić natychmiast miejsce wykorzystywane do kąpieli, akcja ratownicza, inne niebezpieczeństwo,

 • krótkotrwały gwizdek – uwaga.

 1. Dzieci w wieku do 7 lat mogą przebywać na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

 2. Osoby korzystające z miejsca wyznaczonego do kąpieli są obowiązane:

 • stosować się do poleceń oraz sygnałów dźwiękowych ratowników wodnych oraz personelu,

 • stosowania się do znaków nakazu, zakazu, ostrzegawczych, informacyjnych i innych,

 • dostosowania swoich planów aktywności do własnych umiejętności i sprawności oraz stanu zdrowia,

 • zachowania szczególnej ostrożności przy wejściu do wody, na przejściach, pomostach i podestach, zwłaszcza mokrych,

 •  bezzwłocznego informowania służb ratowniczych o zaistniałym wypadku, urazach oraz innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo własne i innych osób.

 1.  Opiekunowie grup zorganizowanych, wycieczek, kolonii itp. zobowiązani są do zgłoszenia grupy ratownikom wodnym.

 2. W przypadku zauważenia niebezpiecznej sytuacji lub zagrożenia należy natychmiast powiadomić ratowników wodnych lub dzwonić na nr alarmowy 112.

 3. Ratownikami wodnymi są osoby noszące ubiór w kolorze żółtym lub czerwonym z emblematem ratownik wodny.

 4. Na miejscu wyznaczonym do kąpieli zabrania się:

 • wejścia do wody osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,

 • przekraczać granicę stref oznaczonych linami czerwonymi pływakami i bojami osobom nieumiejącym pływać,

 • wypływać poza granice miejsca wyznaczonego do kąpieli,

 • wchodzić do wody wbrew zakazowi ratowników wodnych oraz w czasie, w którym wywieszona jest flaga czerwona,

 • skoków do wody z pomostów z wyjątkiem miejsc wyznaczonych do tego celu przez ratowników wodnych,

 • zakłócania wypoczynku i kąpieli innych osób,

 • niszczyć urządzenia i sprzęt miejsca wykorzystywanego do kąpieli,

 • wprowadzania psów i innych zwierząt.

 1. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu miejsca wykorzystywanego do kąpieli, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.

 2.  Osoby niszczące i uszkadzające sprzęt lub urządzenia kąpieliska ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

 3. Apteczka wyposażona w sprzęt opatrunkowy i medyczny do udzielania pierwszej pomocy znajduje się u ratowników wodnych.

 4.  Skargi i wnioski należy zgłaszać do FHU RABEK, na recepcji kompleksu wypoczynkowego „KAPIELISKO CHORWACJA” w Jurkowie.

 5. Telefon alarmowy 112.

KOMPLEKS WYPOCZYNKOWY

„KĄPIELISKO CHORWACJA” W JURKOWIE

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI I KORZYSTANIA Z JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH

 

1. Wypożyczanie jednostek pływających odbywa się zgodnie z aktualnym cennikiem i niniejszym regulaminem. Do dyspozycji są rowery wodne, łodzie, żaglówki, windsurfing, kajaki.

2. Wypożyczone jednostki pływające użytkowane będą na terenie obszaru wodnego kompleksu wypoczynkowego „KĄPIELISKO CHORWACJA” w Jurkowie należącego do

FHU RABEK.

3. Aby wypożyczyć sprzęt pływający należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).

4. W przypadku, gdy okazany dokument tożsamości będzie budził wątpliwości co do jego wiarygodności dla wydającego sprzęt może on odmówić wypożyczenia sprzętu.

5. Osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a także osobom niepełnoletnim jednostki pływające nie będą wypożyczane.

6. Wypożyczenie jednostek pływających następuje po podpisaniu przez Wypożyczającego umowy o odpowiedzialności materialnej, wpłaceniu należności za wypożyczenie oraz spisaniu danych z okazanego dowodu tożsamości.

7. Z chwilą podpisania ww. umowy Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powierzony mu sprzęt, za zdrowie i życie własne oraz innych osób z niego korzystających.

8. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanej jednostki pływającej pod względem jakościowym i ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag osobie wydającej sprzęt.

9. Podstawowym wyposażeniem każdej jednostki pływającej są kamizelki asekuracyjne lub ratunkowe, których Wypożyczający musi używać zgodnie z przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

10. Na jednostce pływającej nie może przebywać więcej osób niż jest przewidzianych w dokumentacji technicznej tej jednostki.

11. Na jednostce pływającej musi się znajdować tyle kamizelek asekuracyjnych lub ratunkowych, ile osób się na niej znajduje.

12. Osoby nieumiejące pływać mają obowiązek przebywać na jednostce pływającej w dobrze – zgodnie z instrukcją zapiętej kamizelce asekuracyjnej lub ratunkowej. W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia wszystkie osoby będące na jednostce pływającej mają obowiązek przebywać na jednostce pływającej w dobrze – zgodnie z instrukcją zapiętej kamizelce asekuracyjnej lub ratunkowej.

13. Sprzęt zwracany do wypożyczalni powinien być w stanie umożliwiającym jego ponowne wypożyczenie.

14. Za zniszczenie, zgubienie, kradzież sprzętu Wypożyczający zobowiązuje się zwrócić jego równowartość w wysokości 100% jego ceny rynkowej w chwili ujawnienia tego zdarzenia.

15. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu ustalonym wcześniej przez Wypożyczającego i obsługę Wypożyczalni.

16. Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu na warunkach ustalonych z obsługą Wypożyczalni.

17. Każde opóźnienie w planowanym zwrocie sprzętu skutkuje naliczeniem opłaty za wypożyczenie zgodnej z cennikiem za przekroczony czas korzystania ze sprzętu oraz naliczeniem dodatkowej opłaty w wysokości 100% należności za wypożyczenie za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w jego zwrocie.

18. Osoby nieletnie mogą korzystać z jednostek pływajacych tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za ich zachowanie, bezpieczeństwo oraz ewentualne szkody.

19. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci osób korzystających z wypożyczonych jednostek pływajacych.

20. Nie dopuszcza się samowolnego odcumowywania jednostek pływających czy pozostawiania ich poza miejscami do tego przeznaczonymi.

21. Zachowanie załogi na jednostce pływającej w czasie pływania:

 • zabrania się spożywać alkoholu i innych środków odurzających,

 • zabrania się przebywania na jednostce pływającej po spożyciu alkoholu i innych środków odurzających,

 • zabrania się przybijania do brzegu w miejscach do tego nieprzeznaczonych, szczególnie do miejsc wyznaczonych do kąpieli,

 • zabrania się skakania z jednostki pływającej do wody,

 • należy podporządkować się ratownikom wodnym i personelowi, szczególnie w sytuacji prognozy nagłej zmiany pogody.

22. O każdym fakcie zaistniałej nieprawidłowości, jak np. kolizja z inną jednostką, wywrócenie się sprzętu, jego nieszczelnością, uszkodzeniem należy niezwłocznie powiadomić obsługę wypożyczalni.

23. Zakazuje się podnajmowania wypożyczonej jednostki pływającej innym osobom.

24. Osoby naruszające regulamin wypożyczalni będą zobowiązane do niezwłocznego zakończenia korzystania z wypożyczonego sprzętu, niezależnie od opłaconego czasu jego wypożyczenia, bez prawa zwrotu uiszczonej należności.

25. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności rozwiązywane będą polubownie. W przypadku braku porozumienia sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Wypożyczalni.

KOMPLEKS WYPOCZYNKOWY

„KĄPIELISKO CHORWACJA” W JURKOWIE

REGULAMIN PŁYWALNI

 1. Zasady funkcjonowania pływalni oraz prawa i obowiązki korzystających z niej reguluje niniejszy Regulamin.

 2. Pływalnia jest częścią kompleksu wypoczynkowego „Kąpielisko Chorwacja” w Jurkowie, będącego własnością FHU RABEK.

 3. Na terenie pływalni znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem nagrań z kamer, który może być podstawą pociągnięcia do odpowiedzialności użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu oraz instrukcji ratowników wodnych oraz personelu. Monitoring prowadzony jest w sposób nie narażający dóbr osobistych oraz godności użytkowników pływalni, a zapis nagrań jest właściwie zabezpieczony i archiwizowany.

 4. Przed wykupieniem usługi i wejściem na pływalnię użytkownik winien zapoznać się z niniejszym regulaminem. Wykupując usługę klient potwierdza zapoznanie się z wszystkimi zapisami regulaminu pływalni i zobowiązuje się do ich stosowania.

 5. Na pływalni wydzielony jest brodzik o głębokości do 40 cm, strefa dla nieumiejących pływać o głębokości do 120 cm i strefa dla umiejących pływać o głębokości powyżej 120 cm. Strefy te, i ich granice są oznaczone linami z pływakami oraz znakami poziomymi i pionowymi w postaci piktogramów.

 6. Pływalnia jest strzeżona przez ratowników wodnych w godzinach 10.00–18.00, gdy jest wywieszona na maszcie flaga:

 • biała – kąpiel dozwolona,

 • czerwona - zakaz kąpieli,

 1. Brak flagi na maszcie stanowi informację, że pływalnia jest niestrzeżona przez ratowników wodnych.

 2. Sygnały alarmowe:

 • długotrwały gwizdek – opuścić natychmiast pływalnię -  akcja ratownicza, inne niebezpieczeństwo,

 • krótkotrwały gwizdek – zwrócenie uwagi.

 1. Dzieci w wieku do 7 lat mogą przebywać na terenie pływalni oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

 2. Osoby korzystające z pływalni są obowiązane:

 • stosować się do poleceń oraz sygnałów dźwiękowych ratowników wodnych oraz personelu,

 • stosowania się do znaków nakazu, zakazu, ostrzegawczych, informacyjnych i innych,

 • dostosowania swoich planów aktywności do własnych umiejętności i sprawności oraz stanu zdrowia,

 • zachowania szczególnej ostrożności na przejściach i podestach, zwłaszcza mokrych,

 •  bezzwłocznego informowania służb ratowniczych o zaistniałym wypadku, urazach oraz innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo własne i innych osób.

 1.  Opiekunowie grup zorganizowanych, wycieczek, kolonii itp. zobowiązani są do zgłoszenia grupy ratownikom wodnym.

 2. W przypadku zauważenia niebezpiecznej sytuacji lub zagrożenia należy natychmiast powiadomić ratowników wodnych lub dzwonić na nr alarmowy 112.

 3. Ratownikami wodnymi są osoby noszące ubiór w kolorze żółtym lub czerwonym z emblematem ratownik wodny.

 4. Na pływalni zabrania się:

 • wejścia do wody osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,

 • przekraczania granicy strefy nieumiejących pływać przez osoby nieumiejące pływać,

 • wchodzić do wody wbrew zakazowi ratowników wodnych oraz w czasie, w którym wywieszona jest flaga czerwona,

 • skoków do wody na główkę,

 • biegania, popychania i wrzucania do wody,

 • wszczynania fałszywych alarmów,

 •  pozostawiania dzieci bez opieki,

 •  zaśmiecania i zanieczyszczania pływalni,

 

 • zakłócania wypoczynku i kąpieli innych osób,

 • niszczenia urządzeń i sprzętu pływalni,

 • wprowadzania psów i innych zwierząt.

 1. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z pływalni, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.

 2.  Osoby niszczące i uszkadzające sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

 3. Apteczka wyposażona w sprzęt opatrunkowy i medyczny do udzielania pierwszej pomocy znajduje się u ratowników wodnych.

 4.  Skargi i wnioski należy zgłaszać do FHU RABEK, na recepcji kompleksu wypoczynkowego „KAPIELISKO CHORWACJA” w Jurkowie.

 5. Telefon alarmowy 112.

Kąpielisko ChorwacjaJurków - Kamieniec 32-860 Czchów Telefon: 601 - 550 - 561,  Noclegi: 609 428 989 E-mail: kapieliskochorwacja@gmail.com

Przypominamy o zakazie wprowadzania zwierząt na teren kąpieliska.

Ze zwierzętami zapraszamy do parku linowego :) 

Dane do wpłaty zadatku: FHU RABEK  Jurków 53 b 32-860 Czchów Bank PeKao S.A. Nr rachunku : 69 1240 1910 1111 0010 0594 1239

Tytuł przelewu: Wynajem domku + imię  i nazwisko + data pobytu

(Uwaga, przyjmujemy bardzo dużo rezerwacji, data pobytu w tytule przelewu jest niezbędna aby odnaleźć rezerwację)