INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH DLA GOŚCI Kąpieliska Chorwacja

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych naszych Gości jest FHU RABEK

2. INSPEKTOR OCHRONY INFORMACJI

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – kąpieliskochorwacja@gmail.com

3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI HOTELOWYCH

Dane osobowe Gości hotelowych przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Kąpielisko Chorwacha jest:
- dochodzenie ewentualnych roszczeń przez w związku z poniesioną przez kąpielisko szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Kąpieliska
- udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
- zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości hotelowych.

Ponadto, Kąpielisko Chorwacja przetwarza dane osobowe Gości gromadzone przez monitoring hotelowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie Kąpieliska Chorwacja

4. PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE

Kąpielisko Chorwacja przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

- firmom świadczącym usługi wsparcia IT hotelu oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,

- firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,

- firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.

5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe:

- pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Kąpielisko Chorwacja lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,

- pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 14 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

6. PRAWA GOŚCIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Gości hotelowi posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Kąpieliska Chorwacja Ponadto, Kąpielisko Chorwacja udostępnia adres KąpieliskoChorwacja @gmail.com za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

7. MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

8. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu email, w przypadku rezerwacji internetowych, numeru kontaktowego telefonu, wieku dziecka, w przypadku pobytu w hotelu z dzieckiem jest wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskie. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Kąpielisko Chorwacja zawarcie umowy o usługi hotelarskie.

9. ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE NA PODSTAWIE DANYCH OSOBOWYCH, W TYM PROFILOWANIE

Kąpielisko Chorwacja nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

Kąpielisko ChorwacjaJurków - Kamieniec 32-860 Czchów Telefon: 601 - 550 - 561,  Noclegi: 609 428 989 E-mail: kapieliskochorwacja@gmail.com

Przypominamy o zakazie wprowadzania zwierząt na teren kąpieliska.

Ze zwierzętami zapraszamy do parku linowego :) 

Dane do wpłaty zadatku: FHU RABEK  Jurków 53 b 32-860 Czchów Bank PeKao S.A. Nr rachunku : 69 1240 1910 1111 0010 0594 1239

Tytuł przelewu: Wynajem domku + imię  i nazwisko + data pobytu

(Uwaga, przyjmujemy bardzo dużo rezerwacji, data pobytu w tytule przelewu jest niezbędna aby odnaleźć rezerwację)